Ovaj popularni model iz Arborist linije sjekača drvne mase odnedavno je u primjeni na dva zaštićena prirodna područja u Hrvatskoj – u Nacionalnom parku “Krka” i na otoku Lokrumu, posebnom rezervatu šumske vegetacije.

Zbrinjavanje drvene mase sa strojem Arborist 150

Nacionalni parkovi definirani su u hrvatskom Zakonu o zaštiti prirode kao zaštićeni prostori posebne ljepote i dobre prirodne očuvanosti u kojima obitavaju biljke i životinje, gdje su ljudski utjecaji ograničeni. Ističu se svojim  jedinstvenim biljnim i životinjskim svijetom i prirodnim rijetkostima te obuhvaćaju jedan ili više sačuvanih ili neznatno izmijenjenih ekoloških sustava, a prvenstveno su namijenjeni očuvanju prirodnih vrijednosti.

Jednako tako u zaštićena područja uvršteni su i posebni rezervati, što su  područja kopna i/ili mora od osobitog značenja radi svoje jedinstvenosti, rijetkosti ili reprezentativnosti, ili su stanište ugrožene divlje svojte. U njima nisu dopuštene radnje i djelatnosti koje mogu narušiti svojstva zbog kojih je proglašen, a dopušteni su zahvati, radnje i djelatnosti kojima se održavaju ili poboljšavaju uvjeti važni za očuvanje svojstava zbog kojih su proglašeni rezervatom.

NP Krka Skradinski buk

Nacionalni park “Krka”

Otok Lokrum

Javna ustanova “Rezervat Lokrum”

Upravo zbog navedenih svojstava i osjetljivosti te izrazitog značaja spomenutih područja, ne samo kao prirodnih ljepota pojedine zemlje, već kao i ekoloških sustava, neophodno je na ispravan način pristupiti očuvanju tih prirodnih ljepota.

Spomenuto očuvanje, sigurnost i autohtoni izgled zaštićenih prirodnih područja Hrvatske uvelike ovisi i o njihovom održavanju. Starenjem šume, uspostavom šumskog reda, što podrazumijeva orezivanje granja i vegetacije, koja onemogućava prolaznost puteva, stvara se otpadni zeleni materijal kojeg je potrebno propisno zbrinuti. Zbog osjetljivosti terena potrebni su lakši i mobilniji strojevi koji su u stanju prići materijalu i zbrinuti ga na licu mjesta. Usitnjavanje zelenog otpada te vraćanje istog u prirodu ima višestruku korist. Raspršivanjem usitnjenog materijala po tlu smanjuje se rizik od požara, a razgradnjom materijala hrani se tlo. Takvo ekološko zbrinjavanje zelenog otpada, koje je propisano i od strane Europske unije, koja zabranjuje spaljivanje ili ukopavanje istog,  neophodno je kada su  pitanju zaštićena područja, jer ne ugrožava njihova prirodna svojstva.

Nacionalni park “Krka” i Javna ustanova “Rezervat Lokrum” prepoznali su idelano rješenje u mobilnom sjekaču drvene mase GreenMech Arborist 150.

Kao pripadnika hvaljene Arborist linije krase ga snaga, učinkovitost i ekonomičnost. Iznimno je izdržljiv, proizveden od čelika visoke čvrstoće te dostupan s Kubota dizelskim motorom u varijanti 26 ili 34 konjske snage. Motor je, također, zaštićen masivnim čeličnim pločama, što ujedno smanjuje i emisiju buke. Zaštitne ploče se mogu jednostavno odstraniti, čime je olakšan pristup motoru za potrebe rutinske brige i održavanja. Kao i ostali GreenMech sjekači, opremljen je s jednistvenim, patentiranim “Disc-Blade” sustavom okruglih noževa. Uz okrugle noževe i princip sječe pod kutom, može obraditi bilo koju vrstu drveta, bez obzira na čvrstoću  te se trajanje noževa prije brušenja produljuje i do 150 radnih sati.

Arb150-05

GreenMech Arborist 150 kapaciteta 150 mm

Veliki utovarni otvor veličine 970 x 790 mm ne zahtijeva dodatno rezanje i usitnjavanje materijala, a zajedno s utovarnim grlom u obliku pisma, dimenzija 150 x 230 mm omogućava lagan utovar razgranatog, grmovitog i gustog materijala te krošnji. Time se uvelike smanjuje potreba za rad motornom pilom, a riječ je i do stotinjak rezova manje svaki dan, što rezultira većim dnevnim učinkom. Elektronički “No-Stress” sustav kontrole utovara, u slučaju potrebe okreće utovarne valjke i u suprotnom smjeru kako bi rasteretio noževe sjekača, bez gubitka radne brzine zamašnjaka. To u konačnici povećava radni učinak stroja.

S težinom ispod 750kg, registrira se na tri godine kao laka prikolica (B kategorija) te se može lako vući i osobnim vozilom. Kapacitet od 15 cm, mobilnost, te snaga čine ga idealnim za obavljanje teških poslova na licu mjesta.

Nadalje pročitajte iskustva korisnika GreenMech sjekača drvene mase Arborist 150 u zaštićenim područjima i zašto je upravo taj stroj bio idealan izbor.

Arborist 150 u Nacionalnom parku “Krka”

Javna ustanova Nacionalni park “Krka” nedavno je nabavila sjekač drvne mase GreenMech Arborist 150 za potrebe usitnjavanja odrezanih grana, a sve sa ciljem održavanja šuma i šikara na području Parka. Ovaj sjekač drvne mase u obliku prikolice smanjit će ubuduće nastajanje zelenog otpada i korištenje motornih pila te znatno unaprijediti produktivnost rada i kvalitetu obavljenog posla. Usitnjeno granje vraćat će se u prirodu u obliku drvne sječke i koristiti kao idealan materijal za održavanje poučno-pješačkih staza u Nacionalnom parku Krka. Korištenjem ovog stroja uprava Nacionalnog parka Krka želi naglasiti važnost recikliranja i pretvaranja okrčenih grana i stabala u koristan materijal s novom upotrebnom vrijednošću.

Šume uz rijeku Krku ne obuhvaćaju velike površine, ali su izuzetno važne za ukupan doživljaj krajobraza na području oštrog kontrasta ljutog krša, riječnih tokova i mora. Zbog vitalnosti šumskog ekosustava, iznimno je važno njihovo redovito i pravilno održavanje.

NP Krka - Arborist 150 usitnjavanje drvene mase
NP Krka - čišćenje puteva i staza

NP Krka - usitnjavanje granja na licu mjesta
NP Krka - Isporuka stroja GreenMech Arborist 150

GreenMech Arborist 150 u nacionalnom parku “Krka”

Arborist 150 na otoku Lokrumu – posebnom rezervatu šumske vegetacije

Rezervat Lokrum je otočić površine 72 hektara, koji se nalazi u neposrednoj blizini grada Dubrovnika. Posebni rezervat šumske vegetacije, prvi put proglašen 1948. godine je kao takav treće najstarije područje zaštićene prirode u Hrvatskoj čiji temeljni fenomen je šumska vegetacija koja prekriva oko 90% površine otoka. Vegetacijski pokrov je reprezentativan iz razloga što su na vrlo maloj površini (72 ha) prisutni svi razvojni nizovi biljnih zajednica južnog fitogeografskog područja – eumediterana. Na Lokrumu je zaštićeno osam stanišnih tipova koji uključuju i okružujući morski pojas od približno 150 metara: naselja posidonije, grebeni, stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama (slika 2), karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom, preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje, eumediteranski travnjaci, te vazdazelene šume česvine i mediteranske šume endemičnih borova od kojih su na Lokrumu najznačajnije – šuma hrasta crnike i crnog jasena, šuma hrasta crnike s mirtom i šuma alepskog bora i hrasta crnike. U Rezervatu je zabilježeno oko 400 vrsta drveća i grmlja od kojih je 63 četinjača – među njima 37 vrsta borova, 78 vrsta ukrasne dendroflore, 250 vrsta kaktusa, 50 vrsta agava, južno voće i rijetko cvijeće.

Lugarova kuća - "Rezervat Lokrum"

Rezervat Lokrum

GreenMech Arborist 150 – Javna ustanova “Rezervat Lokrum”

Radi velike vrijednosti vegetacijskog obilježja, otok je već dugi niz godina pod zaštitom različitih kategorija vrijednosti, te zahvaljujući aktivnoj i učinkovitoj zaštiti već skoro 70 godina zadržava značajke zbog kojih je zaštićen. Prostori sa zaštićenom i visokokvalitetnom šumom (zaštićena područja prirode) u mediteranskom i submediteranskom području s površinom do 800 ha svrstavaju se u II. B kategoriju ugroženosti od požara te su u zaštiti takvih šuma prioritetne preventivne protupožarne mjere. Shodno tome služba za zaštitu od požara Rezervata Lokrum (od desetak profesionalnih vatrogasaca) redovito provodi aktivnosti održavanja protupožarnih prosjeka i ostale preventivne mjere zaštite pri kojima se stvaraju određene količine biljnog otpada.

U svrhu održivog gospodarenja otpadom, učinkovite protupožarne zaštite i propisnog uklanjanja gorivog materijala Javna ustanova “Rezervat Lokrum” odlučila se za nabavu sjekača drvene mase u obliku lake prikolice, gdje se najadekvatnijim pokazao Arborist 150. Rotirajuća ispušna cijev omogućava nesmetano usitnjavanje na licu mjesta te ravnomjerno raspršivanje sječke koja se koristi za pokrivanje staza u parkovnom dijelu Rezervata. Sustav okruglih noževa kvalitetno usitnjava i najtvrđe vrste četinjača kao što je alepski bor (koji je jedan od gorivijih materijala) tako da osigurava bržu razgradnju gorivog materijala.

Više informacija o stroju GreenMech Arborist 150 pogledajte pritiskom na sljedeći LINK